Części Samochodowe
E-sklep
ring_volume
Infolinia
tel. 33 / 817 24 48 - Jaworze k/Bielska-Białej
tel. 32 / 472 01 00 - Jastrzębie-Zdrój
Wyszukiwarka części używanych arrow_right arrow_left
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Aktualności

Jesienne pułapki

Po czym poznać dobrego kierowcę?

 

Taki człowiek jest świadomy jak ważne dla prowadzenia samochodu są warunki atmosferyczne, pora dnia czy własne samopoczucie i potrafi dopasować swój styl jazdy do tych wszystkich zmiennych. Niestety wiele osób jeździ zbyt pewnie, brawurowo, z chęcią udowodnienia światu, że to prędkość i balansowanie na granicy bezpieczeństwa świadczy o ich zdolnościach.

 

Staramy się nakreślić problem, podpowiedzieć na co należy zwrócić uwagę aby stawać się coraz lepszym i przede wszystkim świadomym kierowcą. Nie chodzi tutaj o ciągłe ostrzeganie „uważaj bo pada”, „ojeju, spadł śnieg” itp. Tylko merytoryczne wytłumaczenie jaki wpływ na nas czy na nasz samochód mają poszczególne okoliczności (przyrody i nie tylko :) ).

 • Silny wiatr może zmienić tor jazdy samochodu. Pamiętajmy, że im większa prędkość tym mniejsza przyczepność i już niewielki podmuch może sprawić, że pojazdem zacznie „miotać”.  W tym przypadku również wielkość ma znaczenie :). Bardziej narażony na znoszenie jest większy samochód (bus, tir). Należy zwrócić szczególną uwagę w momencie wyjeżdżania z terenów osłoniętych (zabudowanych, leśnych) w otwarte np. pola, łąki i odwrotnie.

 

 • Deszcz znacznie ogranicza widoczność a dodatkowo mokra nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Sprawdźmy stan wycieraczek i opon, oczywiście dopasowując je do pory roku. Pamiętajmy, że coś, co wygląda z pozoru na niewielką kałużę na jezdni w rzeczywistości może skrywać konkretną dziurę, która tylko „marzy” o uszkodzeniu zawieszenia w naszym pojeździe :)

 

 • Jesienne liście choć piękne mogą również sporo namieszać. Pokryta nimi droga wydłuża proces hamowania. Dodatkowo mogą one zakamuflować nierówności czy częściowy ubytek w jezdni. Natomiast deszcz i liście razem to prawdziwa kumulacja jesiennych nieszczęść dla kierowcy, który w dalszym ciągu nie nastawił się na zimowy tryb „p****i jak w kieleckim” ;). Oba te uwarunkowania sprawiają, że samochód zachowuje się jak na oblodzonej jezdni więc odstęp między pojazdami i prędkość trzeba odpowiednio dopasować.

 

 • Dodatkowo na większość z nas jesień wpływa depresyjnie, często jest „szaro, buro i ponuro” dlatego musimy bardziej wytężać wzrok czy mocniej się koncentrować. Bieżmy to również pod uwagę siadając za kółkiem.
Opony zimowe

Kiedy temperatura na zewnątrz powoduje, że zapomnieliśmy już o pełni lata- zaczynamy się przygotowywać do zimy. Domy, ogrody, garderoba czy w końcu samochód. Zmiana opon jest oczywista już prawie dla każdego. Co jednak zrobić z letnimi?

Zanim wrzucimy je w kąt – warto przygotować je do „zasłużonego odpoczynku”. W tym celu powinniśmy je umyć i zakonserwować odpowiednim preparatem. Środek taki będzie zapobiegał pękaniu, przywróci odpowiedni kolor i sprężystość oponom.

Należy pamiętać również o felgach – wyczyścić dokładnie wszystkie zakamarki i zakonserwować.

30 zł

 

 

 

        11 zł

 

 

Teraz są gotowe by w ciszy i spokoju poczekać na wiosnę ;) Tylko jak je przechowywać?

Jeżeli są z felgami to jedna na drugiej lub na specjalnym stojaku.

75 zł

Same opony ustawiamy obok siebie. Pamiętajmy by nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, by nie leżakowały w pobliżu oleju, benzyny, kwasów czy rozpuszczalników. Miejsce, gdzie spędzą całą zimę powinno być suche i chłodne.

 

Oferta na program magazynowo-sprzedażowy
 
 

Potrzebujemy nowy program magazynowo-sprzedażowy i do tego platformę internetową (e-sklep). Każda firma, która ma do zaoferowania oprogramowanie wg poniższych wytycznych może przesłać swoją ofertę.

 

 

Jaworze, dnia 29.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pt.: „Zakup programu magazynowo-sprzedażowego, jego wdrożenie oraz opiekę w trakcie użytkowania a także zakup i opiekę nad platformą internetową (e-sklepem)”.

Zapytanie ofertowe na podstawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR dotyczących obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Auto-części Sosulski sp.j.

43-384 Jaworze

ul. Bielska 203

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakres zamówienia obejmuje zakup programu magazynowo-sprzedażowego wg następującej specyfikacji:

-program dostosowany do branży motoryzacyjnej;

-pełna obsługa kartoteki towarowej;

-możliwość wystawiania faktur VAT, paragonów fiskalnych, dokumentów przyjęcia towaru, dokumentów magazynowych oraz dowolnej ilości korekt;

-obsługa reklamacji, zwrotów oraz braków;

-z możliwością wykonania analiz zakupowych, sprzedażowych ogólnych oraz szczegółowych;

-zdalne pobieranie faktur od dostawców i automatyczne wprowadzenie towaru na stan;

-możliwość katalogowania pojazdów po nr rejestracyjnym i dopisanie poprzednio zakupionych części;

-możliwość sprawdzania stanów oraz zamawiania towarów u dostawców bezpośrednio z poziomu kartoteki asortymentowej;

-prowadzenie dowolnej ilości magazynów;

-obsługa inwentaryzacji, zamknięć dnia, miesiąca i roku, wewnętrzne mechanizmy archiwizujące;

-automatyczna rezerwacja towaru z zamówień spływających przez platformę;

-definiowanie użytkowników, możliwość nadawania lub odbierania im praw dostępu do poszczególnych opcji;

-możliwość tworzenia zamówień na podstawie historycznej analizy sprzedaży, stanów minimalnych oraz rozchodów bieżących;

-możliwość importu danych (kartotek towarowych, cenników);

-wysyłka dokumentów sprzedaży, ofert oraz zamówień poprzez e-mail;

-wielowalutowość;

-obsługa kasy, możliwość emisji dokumentów KP/KW, raportów kasowych;

-możliwość wprowadzania wyciągów bankowych;

-moduł rozliczeniowy na potrzeby prowadzenia rozrachunków z kontrahentami; bieżący stan rozliczeń, możliwość ewidencji kompensat, płatności z odroczonym terminem, dokumentów kasowych regulujących rozliczenia z tytułu wielu dokumentów;

-możliwość tworzenia przelewów, również w formie elektronicznej;

-automatyczna rezerwacja towaru z zamówień spływających przez platformę

 

 

Zakres zamówienia obejmuje zakup platformy internetowej (e-sklepu) wg następującej specyfikacji:

-kompatybilna z programem magazynowo-sprzedażowym;

-bez katalogu TecDoc;

-tworzenie promocji czy wyprzedaży na podstawie zmiany cen w programie;

-możliwość zalogowania się klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z osobną bazą wiadomości, widocznym swoim rabatem czy promocjami skierowanymi personalnie

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

3. Informacje ogólne:

Termin realizacji zamówienia - do 30.04.2019;

Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące;

 

4. Warunki płatności:

 

Cała kwota płatna przelewem w ciągu miesiąca po wdrożeniu przedmiotu zamówienia.

Potwierdzenie prawidłowości dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia.

 

6.Opis przygotowania oferty:

 

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę;

b) oferta Dostawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela

Dostawcy oraz zawierać nazwę Dostawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy;

c) pełnomocnictwo do podpisywania ofert należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

7. Forma złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2018 r. w formie pisemnej:

      1. pocztą na adres:

ul. Bielska 203

Jaworze

decyduje data stempla pocztowego

lub

2. w formie elektronicznej na adres mailowy:

kasia@sosulski.pl

 

8. Opis sposobu obliczania ceny:

 

- podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty montażu oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z obsługi urządzenia;

- cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie;

- cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w zapytaniu ofertowym i jest niezmienna;

- cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku;

- prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy, zgodnie

- z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

9. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie ( oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ).

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

 • cena brutto – waga kryterium = 80%

 • termin realizacji – waga kryterium = 20%

 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

[( Cmin/Cb * 80% ) + ( Tmin/Tb * 20% )] *100 = ilość punktów

Gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

Tmin - najkrótszy zadeklarowany termin realizacji spośród badanych ofert

Tb – termin realizacji oferty badanej

100 – stały wskaźnik.

 

 

 

Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

 

10. Warunki wykluczenia:

 

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Dostawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru sprzedawcy a sprzedawcą, polegającą na:

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu ze Sprzedawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa

w art. 43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osobą upoważnionym do kontaktu z Dostawcami jest:

Katarzyna Pudełek

kasia@sosulski.pl

Oferta na samochód
 

 

Potrzebujemy nowy samochód. Każdy salon posiadający samochód wg poniższej specyfikacji może przesłać swoją ofertę. Szczegóły niżej.

 

 

 

 

Jaworze, dnia 20.11.2018  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie  zadania pt.: „Zakup samochodu dostawczego”

Zapytanie ofertowe na podstawie  rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR dotyczących obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym  operacji.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Auto-części Sosulski sp.j.

43-384 Jaworze

ul. Bielska 203

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakres zamówienia obejmuje samochód dostawczy wg następującej specyfikacji:

- samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018);

- przystosowany do przewozu 3 osób ( w tym kierowca);

- ładowność max 1000kg;

- samochód 5-cio lub 6-cio drzwiowy;

-  jeden rząd siedzeń;

- drzwi boczne od strony kierowcy przesuwne;

- drzwi tylne dwuskrzydłowe;

- pojemność silnika 1.6;

- rodzaj paliwa ON;

- moc silnika 100 KM-130 KM;

                - skrzynia biegów manualna;

                - tylne koła pojedyncze;

                - trwała przegroda z blachy za siedzeniami przednimi;

                - homologacja ciężarowa;

                - kolor nadwozia biały;

                - system ESC;

                - korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk;

                - poduszka powietrzna od strony kierowcy i pasażera;

                - klimatyzacja manualna;

                - centralny zamek z pilotem;

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 1.    Informacje ogólne:   

Termin  realizacji zamówienia - do 30.04.2019;

Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy;

 

 1. Warunki płatności:

 

Cała kwota płatna przelewem przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

Potwierdzenie prawidłowości dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                                                                                                             

 

 1. Opis przygotowania oferty:

 

 1. każdy Sprzedawca może złożyć  tylko jedną ofertę;
 2. oferta Sprzedawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy oraz zawierać  nazwę Sprzedawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy
 3. pełnomocnictwo do podpisywania ofert należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych  dokumentów załączonych do oferty
 4. oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

 1. Forma złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2018 r. w formie pisemnej:

1. pocztą na adres:

ul. Bielska 203

Jaworze

decyduje data stempla pocztowego

lub

2. w formie elektronicznej na adres mailowy:

kasia@sosulski.pl

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

 

 1. podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty montażu oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z obsługi urządzenia;
 2. cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie;
 3. cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w zapytaniu ofertowym i jest niezmienna;
 4. cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku;
 5. prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Sprzedawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.                                                                            

 

 1. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

            Zamawiający uzna za spełniające  wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,

            jeżeli:

            -   oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

            -   oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

       

            Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

            Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

             - cena brutto  – waga kryterium =  80%

             - okres gwarancji  – waga kryterium = 20%

     

 

             Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

             [( Cmin/Cb * 80% ) + ( Gb/Gmax * 20% )] *100 = ilość punktów

             Gdzie:

             Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

             Cb – cena oferty rozpatrywanej

             Gmax - najdłuższy zadeklarowany okres gwarancji spośród badanych ofert

             Gb – okres gwarancji oferty badanej

             100 – stały wskaźnik.

 

            Zamawiający dla potrzeb wyliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji ustala minimalną i maksymalną ilość miesięcy jaka będzie brana pod uwagę. Minimum to 12 miesięcy, maksimum 36 miesiące.

               

            Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

 

 1. Warunki wykluczenia:

 

              Z udziału w postępowaniu zostaną  wykluczeni Sprzedawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru sprzedawcy a sprzedawcą, polegającą na:

 1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. pozostawaniu ze Sprzedawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

            Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

            1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

            2) została złożona przez podmiot:

 1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych  w zapytaniu ofertowym lub
 2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art.  43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, lub

            3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osobą upoważnionym do kontaktu ze Sprzedawcami jest:

Katarzyna Pudełek

kasia@sosulski.pl