ring_volume
Infolinia
tel. 33 / 817 24 48 - Jaworze k/Bielska-Białej
tel. 32 / 472 01 00 - Jastrzębie-Zdrój
Wyszukiwarka części używanych arrow_right arrow_left
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Aktualności

Mróz coraz bliżej

Zimą musimy trochę inaczej traktować nasze samochody. Jazda na krótkich odcinkach przy minusowych temperaturach bardziej niszczy auto niż podczas lata. Na co więc zwrócić uwagę?

Najpierw spróbujmy się dostać do samochodu. Wstajemy rano, wychodzimy z domu i... już napotykamy pierwszą przeszkodę. Zasypane auto. Gdy parkujemy pod blokiem czy na innym publicznym parkingu zawsze zaczynamy od tablic :) Potem dokładnie odśnieżamy drzwi kierowcy i okolice by przy otwarciu samochodu śnieg nie wpadł do środka. Topniejąc może powodować parowanie szyb. Szczotkę najlepiej więc trzymać w domu.

Następnie czekają na nas zamarznięte drzwi. Nawet jeżeli mamy odmrażacz do zamków to najczęściej trzymamy go wewnątrz naszego pojazdu :) Odmrażacz można stosować ale tylko w ekstremalnych sytuacjach ponieważ wymywa on smar. Nie polewajmy zamka gorącą wodą! 

Kolejny etap to uruchomienie samochodu. Nie od dziś wiadomo, że sprawny akumulator to podstawa, a im starsze auto i im dłużej stało na mrozie tym bardziej prawdopodobne, że samochód nie odpali. Czasami dobrym pomysłem jest wzięcie akumulatora ze sobą do mieszkania na noc. Można go jeszcze podładować prostownikiem, co nas znacznie przybliży do sukcesu. Pamiętajmy, że diesel jest dużo bardziej wrażliwy na jakość paliwa - parafina, która się wytrąca podczas mrozów może nas skutecznie unieruchomić. Kiedy wsiądziemy do samochodu należy otrzepać ze śniegu buty, wrzucić na luz i przekręcić kluczyk by zapaliły się kontrolki ale nie silnik. Gdy włączy się coś, co pobiera prąd typu radio, światła, dmuchawy należy to wyłączyć żeby rozrusznik mógł się skupić tylko na uruchomieniu samochodu. Przekręcamy kluczyk i jeśli rozrusznik milknie a kontrolki gasną to można od razu sprawdzić rozkład jazdy autobusów :) Można też spróbować odpalić na kable lub użyć ładowarki. Obie alternatywy dla transportu publicznego można nabyć u nas. Jeżeli rozrusznik pracuje a silnik nie zapala przez ok 4 sekundy (auto potocznie "chechła") to należy ponowić próbę po jakimś czasie. Gdy koło zamachowe obraca się coraz wolniej to nie ma sensu męczyć samochodu i pozostają nam opcje powyżej pogrubione. Jeżeli silnikowi udało się podjąć pracę poczekajmy ok 2 min i możemy samochód wyłączyć by go dokładnie poodśnieżać. Kiedy już nadszedł czas na ruszanie- przestrzegajmy zasad jazdy przy zimnym silniku. Unikajmy najwyższych biegów, starajmy się nie przekraczać 2500 obrotów/min dopóki wskazówka nie zacznie wskazywać temperatury cieczy 90 stopni.

Na przymarzające uszczelki możemy użyć silikonu. Przywróci on elastyczność. Nie smarujemy tłustym środkiem wielofunkcyjnym czy smarem!

Kołpaki znacznie utrudniają jazdę w gęstym śniegu. Felga przez to szybciej koroduje a spływająca na hamulce woda może powodować usterki.

Gdy na zewnątrz panuje mróz - ogrzewanie włączamy od razu po odpaleniu samochodu i kierujemy je na szybę. Dzięki temu zimne powietrze ma czas przygotować zamarzniętą szybę do ogrzania.

Oby Wasze samochody nigdy Was rano nie zawodziły. Pamiętajmy jednak o tych kilku radach, które podczas mrozu pozwolą Wam, mam nadzieję, bez stresu na przebrnięcie przez sezon zimowy :)

Oferta na samochód

Potrzebujemy nowy samochód. Każdy salon posiadający samochód wg poniższej specyfikacji może przesłać swoją ofertę. Szczegóły niżej.

 

Jaworze, dnia 20.11.2018  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie  zadania pt.: „Zakup samochodu dostawczego”

Zapytanie ofertowe na podstawie  rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR dotyczących obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym  operacji.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Auto-części Sosulski sp.j.

43-384 Jaworze

ul. Bielska 203

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakres zamówienia obejmuje samochód dostawczy wg następującej specyfikacji:

- samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018);

- przystosowany do przewozu 3 osób ( w tym kierowca);

- ładowność max 1000kg;

- samochód 5-cio lub 6-cio drzwiowy;

-  jeden rząd siedzeń;

- drzwi boczne od strony kierowcy przesuwne;

- drzwi tylne dwuskrzydłowe;

- pojemność silnika 1.6;

- rodzaj paliwa ON;

- moc silnika 100 KM-130 KM;

                - skrzynia biegów manualna;

                - tylne koła pojedyncze;

                - trwała przegroda z blachy za siedzeniami przednimi;

                - homologacja ciężarowa;

                - kolor nadwozia biały;

                - system ESC;

                - korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk;

                - poduszka powietrzna od strony kierowcy i pasażera;

                - klimatyzacja manualna;

                - centralny zamek z pilotem;

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 1.    Informacje ogólne:   

Termin  realizacji zamówienia - do 30.04.2019;

Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy;

 

 1. Warunki płatności:

 

Cała kwota płatna przelewem przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

Potwierdzenie prawidłowości dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                                                                                                             

 

 1. Opis przygotowania oferty:

 

 1. każdy Sprzedawca może złożyć  tylko jedną ofertę;
 2. oferta Sprzedawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy oraz zawierać  nazwę Sprzedawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy
 3. pełnomocnictwo do podpisywania ofert należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych  dokumentów załączonych do oferty
 4. oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

 1. Forma złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2018 r. w formie pisemnej:

1. pocztą na adres:

ul. Bielska 203

Jaworze

decyduje data stempla pocztowego

lub

2. w formie elektronicznej na adres mailowy:

kasia@sosulski.pl

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

 

 1. podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty montażu oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z obsługi urządzenia;
 2. cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie;
 3. cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w zapytaniu ofertowym i jest niezmienna;
 4. cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku;
 5. prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Sprzedawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.                                                                            

 

 1. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

            Zamawiający uzna za spełniające  wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,

            jeżeli:

            -   oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

            -   oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

       

            Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

            Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

             - cena brutto  – waga kryterium =  80%

             - okres gwarancji  – waga kryterium = 20%

     

 

             Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

             [( Cmin/Cb * 80% ) + ( Gb/Gmax * 20% )] *100 = ilość punktów

             Gdzie:

             Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

             Cb – cena oferty rozpatrywanej

             Gmax - najdłuższy zadeklarowany okres gwarancji spośród badanych ofert

             Gb – okres gwarancji oferty badanej

             100 – stały wskaźnik.

 

            Zamawiający dla potrzeb wyliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji ustala minimalną i maksymalną ilość miesięcy jaka będzie brana pod uwagę. Minimum to 12 miesięcy, maksimum 36 miesiące.

               

            Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

 

 1. Warunki wykluczenia:

 

              Z udziału w postępowaniu zostaną  wykluczeni Sprzedawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru sprzedawcy a sprzedawcą, polegającą na:

 1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. pozostawaniu ze Sprzedawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

            Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

            1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

            2) została złożona przez podmiot:

 1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych  w zapytaniu ofertowym lub
 2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art.  43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, lub

            3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osobą upoważnionym do kontaktu ze Sprzedawcami jest:

Katarzyna Pudełek

kasia@sosulski.pl

Jak jeździć we mgle?

W ciągu dnia jest złota jesień w pełni ale wieczorami i rankami, kiedy temperatura oscyluje w granicach 0 stopni pojawiają się mgły.

Jak się zachować? Co trzeba zrobić by było bezpiecznie?

Pierwszą i chyba najbardziej oczywistą sprawą jest zwolnienie. Najlepsza prędkość jazdy jest taka, aby udało się bez problemu wyhamować na widocznym odcinku drogi. Dodatkowo zanim wjedziemy w mgłę warto również jechać dużo wolniej. Nigdy nie wiadomo co tak naprawdę w "mleku" się kryje - może to być nawet karambol! Zwracajmy uwagę na zachowanie bezpiecznego odstępu od samochodu przed nami - nawet 3 razy większego niż przy normalnych warunkach.

Druga kwestia - światła. O nich była już mowa w innym tekście ale dla przypomnienia: jeżeli samochód posiada światła przeciwmgielne przednie - należy je włączyć na czas jazdy przez mgłę. Kiedy z niej wyjedziemy, od razu trzeba je wyłączyć. Tylne włączmy gdy widoczność spadnie poniżej 50 m ponieważ chodzi o to by kierowcom jadącym za nami pomóc a nie ich oślepiać. Dodatkowo w gęstej mgle nie korzystamy z długich świateł.

Ważne jest by mimo słabej widoczności jechać swoim pasem. W tym celu warto patrzeć na linie. Jazda jak najbliżej prawej strony może spowodować potrącenie pieszego. Słupki drogowe nie zawsze są dobrym odniesieniem chociażby dlatego, że czasami są złamane lub któregoś brakuje. Dobrze jest także obserwować linię środkową. Jeżeli zmienia się z normalnej przerywanej w bardzo gęstą oznacza to, że zbliżamy się do niebezpiecznego miejsca lub linii ciągłej. Ta z kolei informuje nas o zbliżającym się zakręcie, wzniesieniu czy skrzyżowaniu. Na jej podstawie można również oczacować widoczność. Na drogach, na których można jeździć szybciej niż 70 km/h linia ma 4m a odległość między kolejnymi 8m (rys. 2.2.1.1.)

Natomiast na drodze, na której obowiązuje ograniczenie do 70km/h linia ma 2m a odległości między nimi 4m (rys. 2.2.1.2.)

 

Czwartym punktem są czyste szyby. Mgła to bardzo drobne, zawieszone w powietrzu kropelki wody dlatego od czasu do czasu należy uruchomić wycieraczki. Dodatkowo ważne jest by nie doprowadzić do parowania szyb. W tym celu trzeba włączyć dmuchawę lub klimę. Mamy jeszcze sposób, dzięki któremu szyby nie parują. Wystarczy spryskać je pianką do golenia i powycierać ściereczką.

Kolejny aspekt to wyprzedanie. We mgle powinniśmy ograniczyć wszystkie manewry do minimum. Decyzję o ich wykonywaniu należy dobrze przemyśleć a w przypadku gdy musimy wyprzedzić i znajdujemy się poza obszarem zabudowanym trzeba dawać krótkie sygnały dźwiękowe.

Szósty punkt bezpośrednio się wiąże z poprzednim. Czasami ważniejszy od wzroku jest słuch. Dobrze w tak kiepskich warunkach jeździć z wyłączonym radiem i uchyloną szybą. Dzięki temu usłyszymy pojazdy zanim zdążymy je zobaczyć.

A co zrobić kiedy musimy się zatrzymać?

Należy całkowicie zjechać na pobocze i wyłączyć światła przednie. Gdy zostawimy je włączone, samochód jadący z przeciwka może uznać, że znajdujemy się na jezdni i wyrówna swoją pozycję względem naszej. Zjedzie więc ze swojega pasa ruchu na przeciwny. Należy włączyć awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy.

 

Pamiętajmy, że gęsta mgła jest stresująca dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mam nadzieję, że ten tekst pomoże Wam w przyszłości bezpiecznie przejechać w tych trudnych warunkach atmosferycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Jesień jest porą kiedy szybko robi się ciemno a deszcz zdarza się coraz częściej. Przygotowaliśmy specjalną ofertę na wycieraczki Valeo. Obowiązuje ona tylko do wyczerpania zapasów. Zamówienia proszę składać mailowo lub telefonicznie. Promocje się nie łączą.

 

Poniższa oferta prezentuje wycieraczki, które aktualnie mamy na wyprzedaży. Jeżeli nie ma tutaj towaru, którego Państwo szukacie proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

 

 

 

 

 

 

 

MARKA MODEL ROK PRZÓD/TYŁ STRONA DŁUGOŚĆ KOD CENA BRUTTO
ALFA ROMEO 147 2000-2004 PRZÓD LE+PR 550+400mm UM216 75
AUDI A4 1994-2001 PRZÓD PR 525mm UM28 49
    2000-2008 PRZÓD LE+PR 550+580mm VM350 115
  A5 2007-2011 PRZÓD LE+PR 600+500mm VM443 110
  A6 1994-2001 PRZÓD LE 550mm VM110 49
    2001-2005 PRZÓD LE 580mm UM683 52
  A8 1994-2002 PRZÓD LE 550mm VM110 49
  TT 1998-2006 PRZÓD LE+PR 530+530mm VM311 75
        LE 550mm VM110 49
        PR 525mm UM28 49
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 2004-2013 PRZÓD LE+PR 500+500mm VM306 89
  3 (E46) 1999-2006 PRZÓD LE 580mm UM683 52
  5 (E34) 1987-1997 PRZÓD PR 600mm UM18 36
  7 (E32) 1986-1994 PRZÓD PR 600mm UM18 36
  7 (E38) 1994-2001 PRZÓD PR 600mm UM18 36
  X3 2003-2010 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  X5 1999-2006 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
CHEVROLET AVEO (T200) 2003-2006 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  AVEO (T250) 2006-2011 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
  AVEO (T255) 2006-2011 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
    2008-2011 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  CAPTIVA 2006-2015 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  EPICA 2006-2010 PRZÓD LE 550mm UM107 38
CHRYSLER 300M 1998-2003 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  300C 2004-2011 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD LE 550mm UM107 38
  PT CRUISER 2000-2010 TYŁ   400mm UM22 22
  SEBRING 2000-2007 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD LE 550mm UM107 38
  STRATUS 1995-2001 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD LE 550mm UM107 38
  VOYAGER 2000-2008 TYŁ   400mm UM22 22
CITROEN BERLINGO 1996-2008 PRZÓD LE=PR 550mm UM11/UM12 29
  C4 GRAND PICASSO 2006-2008 PRZÓD LE+PR 800+750mm VM450 165
  C4 PICASSO 2006-2008 PRZÓD LE+PR 800+750mm VM450 165
  C4 coupe 2004-2011 TYŁ   180mm VM35 25
  C5 2001-2008 PRZÓD LE+PR 650+475mm VM410 115
  DS4 2011-2015 TYŁ   180mm VM35 25
  XANTIA 1993-2001 TYŁ   450mm UM6 29
  XM 1989-2000 TYŁ   450mm UM6 29
      PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  XSARA 1997-2005 PRZÓD LE 550mm UM107 38
DACIA DOKKER 2012< PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
  LODGY 2012< PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
  LOGAN 2012< PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
DAEWOO KALOS 2003-2006 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
DAIHATSU SIRION 2005-2010 PRZÓD PR 400mm UM22 22
DODGE CALIBER 2006-2011 PRZÓD PR 400mm UM22 22
DS DS3 2015< TYŁ   180mm VM35 25
  DS4/DS4 CROSSBACK 2015< TYŁ   180mm VM35 25
FIAT CROMA 2005-2010 PRZÓD LE+PR 600+425mm VM358 115
  DOBLO 2001-2010 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  IDEA 2004-2011 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  MULTIPLA 1999-2004 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  PANDA 2003-2012 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
  PUNTO 1999-2003 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD     UM107 38
  STILO 2001-2007 PRZÓD LE 550mm VM110 49
FORD C-MAX 2007-2010 PRZÓD LE+PR 650+475mm VM405 125
  FIESTA 2002-2005 PRZÓD LE 550mm UM107 38
      PRZÓD LE 580mm UM683 52
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
  FOCUS 1998-2004 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  FOCUS C-MAX 2003-2007 PRZÓD LE+PR 650+475mm VM405 125
  FUSION 2002-2012 PRZÓD LE 550mm UM107 38
    2002-2005 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  MONDEO 2000-2007 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  RANGER 2011-2016 PRZÓD PR 400mm UM22 22
HONDA ACCORD 1993-1997 PRZÓD LE 550mm UM107 38
    1998-2002 PRZÓD LE 550mm UM109 32
    2002-2005 PRZÓD PR 400mm UM22 22
    2008-2011 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  CRV 2006-2012 PRZÓD PR 400mm UM22 22
HYUNDAI GETZ 2002-2011 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  I10 2008-2013 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
  I20 2008-2014 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  I40 2011< PRZÓD PR 400mm UM22 22
  MATRIX 2001-2010 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
  SANTA FE 2001-2006 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  SONATA 1998-2001 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  TERRACAN 2001-2006 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      TYŁ   400mm UM22 22
  TRAJET 2000-2008 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  TUSCON 2004-2009 PRZÓD PR 400mm UM22 22
ISUZU D-MAX 2006-2012 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
JAGUAR X-TYPE 2001-2009 PRZÓD LE 550mm UM107 38
KIA CARENS 2006-2013 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  CERATO 2004-2008 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  JOICE 1999-2002 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  PICANTO 2004-2017 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
    2011-2017 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  RIO 2005-2011 PRZÓD LE 550mm UM107 38
    2005-2016 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  SPORTAGE 2004-2010 PRZÓD PR 400mm UM22 22
LANCIA LYBRA 1999-2005 PRZÓD LE 550mm UM107 38
      PRZÓD PR 525mm UM28 49
  MUSA 2004-2007 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
    2004-2012 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  YPSILON 2004-2011 PRZÓD PR 400mm UM22 22
LAND ROVER FREELANCER 1997-2006 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  RANGE ROVER 1994-2002 PRZÓD LE=PR 550mm UM11/UM12 29
LEXUS LS 2006-2013 PRZÓD PR 400mm UM22 22
MAZDA 2 2003-2007 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  5 2005-2010 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  6 2002-2007 PRZÓD LE 550mm UM107 38
    2007-2012 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  CX-7 2006-2012 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  PREMACY 1999-2004 PRZÓD PR 400mm UM22 22
MERCEDES A-KLASSE 1997-2004 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  CITAN 2012< PRZÓD LE+PR 580+530mm VM434 105
      PRZÓD LE=PR 550mm UM11/UM12 29
  CLS-KLASSE 2011< PRZÓD LE+PR 600+600mm VM315 99
  SLK-KLASSE 1996-2004 PRZÓD LE 550mm UM107 38
      PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  SPRINTER 1995< PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  VANEO 2002-2005 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
MITSUBISHI LANCER 2007< PRZÓD LE 400mm UM22 22
  OUTLANDER 2003-2007 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  PAJERO 2007< PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  SPACE RUNNER 1991-1999 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  SPACE WAGON 1991-1999 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
NISSAN ALMERA 2000-2007 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
    2000-2002 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  NV200 2010< PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
  X-TRAIL (T30) 2001-2007 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  X-TRAIL (T31) 2007-2014 PRZÓD PR 400mm UM22 22
OPEL AGILA 2008-2015 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD LE 550mm UM107 38
  ANTARA 2006-2016 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  INSIGNIA 2008< TYŁ   500mm VM259 45
  SIGNUM 2003-2008 PRZÓD PR 475mm VM112 43
  VECTRA 2001-2008 PRZÓD PR 475mm VM112 43
PEUGEOT 206 1998-2009 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  206+ 2009-2012 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  306 1993-2001 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD LE 550mm UM107 38
  307 2005-2007 PRZÓD LE+PR 700+650mm VM417 135
  307CC 2003-2005 PRZÓD LE+PR 700+600mm VM404 125
  405 1987-1996 PRZÓD   550mm UM10/UM102 29
  406 1995-2004 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  605 1989-1999 PRZÓD LE 550mm UM107 38
      PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
               
PORSCHE 911 (996) 1997-2005 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  911 (997) 2004-2012 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  BOXSTER (986) 1996-2004 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  BOXSTER (987) 2004-2012 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  CAYMAN 2005-2012 PRZÓD LE 550mm UM107 38
RENAULT KANGOO 2008-2013 PRZÓD LE=PR 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD LE+PR 580+530mm VM434 105
  LAGUNA 2007-2015 TYŁ   500mm VM34 33
  LATITUDE 2010< PRZÓD PR 400mm UM22 22
  MEGANE 1995-1999 PRZÓD LE 580mm UM683 52
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
      TYŁ   500mm VM34 33
    1999-2002 PRZÓD LE 550mm UM109 32
      PRZÓD PR 500mm UM8 27
  MEGANE SCENIC 1995-1999 PRZÓD LE 550mm UM109 32
      PRZÓD LE 580mm UM683 52
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
      PRZÓD PR 500mm UM8 27
      TYŁ   500mm VM34 33
  SAFRANE 1992-2000 TYŁ   550mm UM11/UM12 29
  SCENIC 1999-2003 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  TWINGO 2007< PRZÓD LE+PR 600+500mm VM443 110
ROVER/MG 75 1999-2005 PRZÓD LE 550mm UM107 38
      PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  600 1993-1999 PRZÓD LE 550mm UM107 38
SAAB 9-3 2002-2012 PRZÓD LE 550mm UM107 38
      PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
SKODA SUPERB 2002-2008 PRZÓD PR 525mm UM28 49
SUBARU BAJA 1998-2003 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  FORESTER 2002-2008 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  IMPREZA 2000-2007 PRZÓD PR 400mm UM22 22
    2001-2005 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  LEGACY 1998-2003 PRZÓD LE 550mm UM107 38
SUZUKI LIANA 2001-2007 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
      PRZÓD LE 550mm UM107 38
  SPLASH 2007< PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
    2008< PRZÓD LE 550mm UM107 38
      PRZÓD PR 400mm UM22 22
TOYOTA AURIS 2010-2012 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  AVENSIS 2003-2008 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  CELICA 1999-2006 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  COROLLA 2002-2007 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  COROLLA VERSO 2001-2009 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  IQ 2008< PRZÓD LE 550mm UM107 38
    2009< PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
  LAND CRUISER 2003-2013 PRZÓD LE 550mm UM107 38
  PICNIC 1997-2001 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  PRIUS 2003-2016 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  RAV4 2006-2013 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  VERSO 2009-2013 PRZÓD PR 400mm UM22 22
  YARIS 1999-2006 PRZÓD LE 550mm UM11/UM12 29
VW LT 1996-2006 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
  NEW BEETLE 1998-2010 PRZÓD LE=PR 525mm UM28 49
  POLO 1994-2001 PRZÓD LE 475mm VM112 43
  TIGUAN 2007< PRZÓD LE+PR 600+500mm VM443 110
  T5 2003-2009 PRZÓD LE+PR 600+600mm VM315 99
    2003-2015 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29
    2003-2009 TYŁ   455mm VM251 38
    2009< PRZÓD LE+PR 600+600mm VM315 99
      TYŁ   455mm VM251 38
VOLVO S80 1998-2006 PRZÓD PR 550mm UM11/UM12 29