ring_volume
Infolinia
tel. 33 / 817 24 48 - Jaworze k/Bielska-Białej
tel. 32 / 472 01 00 - Jastrzębie-Zdrój
Wyszukiwarka części używanych arrow_right arrow_left
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Aktualności

Smog

Ujemna temperatura sprawia, że zewsząd słyszymy informacje na temat wszechobecnego smogu. Media już chyba powiedziały wszystko na ten temat więc każdy z nas wie co to jest, skąd się bierze i dlaczego mimo pięknego słońca mamy siedzieć w domu najlepiej przy oczyszczaczu powietrza.

A jak to jest z samochodem? Czy wewnątrz jesteśmy równie narażeni na szkodliwy wpływ smogu co na zewnątrz?

Smog typu londyńskiego, bo z takim mamy do czynienia, jest obecny tylko zimą, w sezonie grzewczym. Dodatkowo przejeżdżające samochody wpływają na jego stężenie w powierzu ponieważ podnoszą pyły przemysłowe, tlenki siarki i węgla zalegające na ulicach.

Co możemy zrobić? Dbać o regularną wymianę filtra kabinowego. Optymalnie powinno się to robić 2 razy w roku- jesienią i wiosną. Filtr kabinowy oczyszcza powietrze wpadające do wewnątrz pojazdu. Na rynku dostępne są dwa rodzaje owych filtrów: tradycyjne i węglowe. Te drugie mają przewagę nad tymi pierwszymi bowiem oprócz cząstek stałych takich jak kurz czy pył wyłapują dodatkowo część szkodliwych gazów.

Każdy z nas może to samodzielnie sprawdzić wykonując popularny test płatka kosmetycznego.

Mróz coraz bliżej

Zimą musimy trochę inaczej traktować nasze samochody. Jazda na krótkich odcinkach przy minusowych temperaturach bardziej niszczy auto niż podczas lata. Na co więc zwrócić uwagę?

Najpierw spróbujmy się dostać do samochodu. Wstajemy rano, wychodzimy z domu i... już napotykamy pierwszą przeszkodę. Zasypane auto. Gdy parkujemy pod blokiem czy na innym publicznym parkingu zawsze zaczynamy od tablic :) Potem dokładnie odśnieżamy drzwi kierowcy i okolice by przy otwarciu samochodu śnieg nie wpadł do środka. Topniejąc może powodować parowanie szyb. Szczotkę najlepiej więc trzymać w domu.

Następnie czekają na nas zamarznięte drzwi. Nawet jeżeli mamy odmrażacz do zamków to najczęściej trzymamy go wewnątrz naszego pojazdu :) Odmrażacz można stosować ale tylko w ekstremalnych sytuacjach ponieważ wymywa on smar. Nie polewajmy zamka gorącą wodą! 

Kolejny etap to uruchomienie samochodu. Nie od dziś wiadomo, że sprawny akumulator to podstawa, a im starsze auto i im dłużej stało na mrozie tym bardziej prawdopodobne, że samochód nie odpali. Czasami dobrym pomysłem jest wzięcie akumulatora ze sobą do mieszkania na noc. Można go jeszcze podładować prostownikiem, co nas znacznie przybliży do sukcesu. Pamiętajmy, że diesel jest dużo bardziej wrażliwy na jakość paliwa - parafina, która się wytrąca podczas mrozów może nas skutecznie unieruchomić. Kiedy wsiądziemy do samochodu należy otrzepać ze śniegu buty, wrzucić na luz i przekręcić kluczyk by zapaliły się kontrolki ale nie silnik. Gdy włączy się coś, co pobiera prąd typu radio, światła, dmuchawy należy to wyłączyć żeby rozrusznik mógł się skupić tylko na uruchomieniu samochodu. Przekręcamy kluczyk i jeśli rozrusznik milknie a kontrolki gasną to można od razu sprawdzić rozkład jazdy autobusów :) Można też spróbować odpalić na kable lub użyć ładowarki. Obie alternatywy dla transportu publicznego można nabyć u nas. Jeżeli rozrusznik pracuje a silnik nie zapala przez ok 4 sekundy (auto potocznie "chechła") to należy ponowić próbę po jakimś czasie. Gdy koło zamachowe obraca się coraz wolniej to nie ma sensu męczyć samochodu i pozostają nam opcje powyżej pogrubione. Jeżeli silnikowi udało się podjąć pracę poczekajmy ok 2 min i możemy samochód wyłączyć by go dokładnie poodśnieżać. Kiedy już nadszedł czas na ruszanie- przestrzegajmy zasad jazdy przy zimnym silniku. Unikajmy najwyższych biegów, starajmy się nie przekraczać 2500 obrotów/min dopóki wskazówka nie zacznie wskazywać temperatury cieczy 90 stopni.

Na przymarzające uszczelki możemy użyć silikonu. Przywróci on elastyczność. Nie smarujemy tłustym środkiem wielofunkcyjnym czy smarem!

Kołpaki znacznie utrudniają jazdę w gęstym śniegu. Felga przez to szybciej koroduje a spływająca na hamulce woda może powodować usterki.

Gdy na zewnątrz panuje mróz - ogrzewanie włączamy od razu po odpaleniu samochodu i kierujemy je na szybę. Dzięki temu zimne powietrze ma czas przygotować zamarzniętą szybę do ogrzania.

Oby Wasze samochody nigdy Was rano nie zawodziły. Pamiętajmy jednak o tych kilku radach, które podczas mrozu pozwolą Wam, mam nadzieję, bez stresu na przebrnięcie przez sezon zimowy :)

Oferta na program magazynowo-sprzedażowy

Potrzebujemy nowy program magazynowo-sprzedażowy i do tego platformę internetową (e-sklep). Każda firma, która ma do zaoferowania oprogramowanie wg poniższych wytycznych może przesłać swoją ofertę.

 

 

Jaworze, dnia 29.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pt.: „Zakup programu magazynowo-sprzedażowego, jego wdrożenie oraz opiekę w trakcie użytkowania a także zakup i opiekę nad platformą internetową (e-sklepem)”.

Zapytanie ofertowe na podstawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR dotyczących obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Auto-części Sosulski sp.j.

43-384 Jaworze

ul. Bielska 203

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakres zamówienia obejmuje zakup programu magazynowo-sprzedażowego wg następującej specyfikacji:

-program dostosowany do branży motoryzacyjnej;

-pełna obsługa kartoteki towarowej;

-możliwość wystawiania faktur VAT, paragonów fiskalnych, dokumentów przyjęcia towaru, dokumentów magazynowych oraz dowolnej ilości korekt;

-obsługa reklamacji, zwrotów oraz braków;

-z możliwością wykonania analiz zakupowych, sprzedażowych ogólnych oraz szczegółowych;

-zdalne pobieranie faktur od dostawców i automatyczne wprowadzenie towaru na stan;

-możliwość katalogowania pojazdów po nr rejestracyjnym i dopisanie poprzednio zakupionych części;

-możliwość sprawdzania stanów oraz zamawiania towarów u dostawców bezpośrednio z poziomu kartoteki asortymentowej;

-prowadzenie dowolnej ilości magazynów;

-obsługa inwentaryzacji, zamknięć dnia, miesiąca i roku, wewnętrzne mechanizmy archiwizujące;

-automatyczna rezerwacja towaru z zamówień spływających przez platformę;

-definiowanie użytkowników, możliwość nadawania lub odbierania im praw dostępu do poszczególnych opcji;

-możliwość tworzenia zamówień na podstawie historycznej analizy sprzedaży, stanów minimalnych oraz rozchodów bieżących;

-możliwość importu danych (kartotek towarowych, cenników);

-wysyłka dokumentów sprzedaży, ofert oraz zamówień poprzez e-mail;

-wielowalutowość;

-obsługa kasy, możliwość emisji dokumentów KP/KW, raportów kasowych;

-możliwość wprowadzania wyciągów bankowych;

-moduł rozliczeniowy na potrzeby prowadzenia rozrachunków z kontrahentami; bieżący stan rozliczeń, możliwość ewidencji kompensat, płatności z odroczonym terminem, dokumentów kasowych regulujących rozliczenia z tytułu wielu dokumentów;

-możliwość tworzenia przelewów, również w formie elektronicznej;

-automatyczna rezerwacja towaru z zamówień spływających przez platformę

 

 

Zakres zamówienia obejmuje zakup platformy internetowej (e-sklepu) wg następującej specyfikacji:

-kompatybilna z programem magazynowo-sprzedażowym;

-bez katalogu TecDoc;

-tworzenie promocji czy wyprzedaży na podstawie zmiany cen w programie;

-możliwość zalogowania się klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z osobną bazą wiadomości, widocznym swoim rabatem czy promocjami skierowanymi personalnie

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

3. Informacje ogólne:

Termin realizacji zamówienia - do 30.04.2019;

Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące;

 

4. Warunki płatności:

 

Cała kwota płatna przelewem w ciągu miesiąca po wdrożeniu przedmiotu zamówienia.

Potwierdzenie prawidłowości dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia.

 

6.Opis przygotowania oferty:

 

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę;

b) oferta Dostawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela

Dostawcy oraz zawierać nazwę Dostawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy;

c) pełnomocnictwo do podpisywania ofert należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

7. Forma złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2018 r. w formie pisemnej:

      1. pocztą na adres:

ul. Bielska 203

Jaworze

decyduje data stempla pocztowego

lub

2. w formie elektronicznej na adres mailowy:

kasia@sosulski.pl

 

8. Opis sposobu obliczania ceny:

 

- podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty montażu oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z obsługi urządzenia;

- cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie;

- cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w zapytaniu ofertowym i jest niezmienna;

- cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku;

- prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy, zgodnie

- z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

9. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie ( oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ).

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

 • cena brutto – waga kryterium = 80%

 • termin realizacji – waga kryterium = 20%

 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

[( Cmin/Cb * 80% ) + ( Tmin/Tb * 20% )] *100 = ilość punktów

Gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

Tmin - najkrótszy zadeklarowany termin realizacji spośród badanych ofert

Tb – termin realizacji oferty badanej

100 – stały wskaźnik.

 

 

 

Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

 

10. Warunki wykluczenia:

 

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Dostawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru sprzedawcy a sprzedawcą, polegającą na:

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu ze Sprzedawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa

w art. 43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osobą upoważnionym do kontaktu z Dostawcami jest:

Katarzyna Pudełek

kasia@sosulski.pl

Oferta na samochód

Potrzebujemy nowy samochód. Każdy salon posiadający samochód wg poniższej specyfikacji może przesłać swoją ofertę. Szczegóły niżej.

 

 

 

 

Jaworze, dnia 20.11.2018  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie  zadania pt.: „Zakup samochodu dostawczego”

Zapytanie ofertowe na podstawie  rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR dotyczących obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym  operacji.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Auto-części Sosulski sp.j.

43-384 Jaworze

ul. Bielska 203

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakres zamówienia obejmuje samochód dostawczy wg następującej specyfikacji:

- samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018);

- przystosowany do przewozu 3 osób ( w tym kierowca);

- ładowność max 1000kg;

- samochód 5-cio lub 6-cio drzwiowy;

-  jeden rząd siedzeń;

- drzwi boczne od strony kierowcy przesuwne;

- drzwi tylne dwuskrzydłowe;

- pojemność silnika 1.6;

- rodzaj paliwa ON;

- moc silnika 100 KM-130 KM;

                - skrzynia biegów manualna;

                - tylne koła pojedyncze;

                - trwała przegroda z blachy za siedzeniami przednimi;

                - homologacja ciężarowa;

                - kolor nadwozia biały;

                - system ESC;

                - korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk;

                - poduszka powietrzna od strony kierowcy i pasażera;

                - klimatyzacja manualna;

                - centralny zamek z pilotem;

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 1.    Informacje ogólne:   

Termin  realizacji zamówienia - do 30.04.2019;

Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy;

 

 1. Warunki płatności:

 

Cała kwota płatna przelewem przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

Potwierdzenie prawidłowości dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                                                                                                             

 

 1. Opis przygotowania oferty:

 

 1. każdy Sprzedawca może złożyć  tylko jedną ofertę;
 2. oferta Sprzedawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy oraz zawierać  nazwę Sprzedawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy
 3. pełnomocnictwo do podpisywania ofert należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych  dokumentów załączonych do oferty
 4. oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

 1. Forma złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2018 r. w formie pisemnej:

1. pocztą na adres:

ul. Bielska 203

Jaworze

decyduje data stempla pocztowego

lub

2. w formie elektronicznej na adres mailowy:

kasia@sosulski.pl

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

 

 1. podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty montażu oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z obsługi urządzenia;
 2. cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie;
 3. cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w zapytaniu ofertowym i jest niezmienna;
 4. cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku;
 5. prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Sprzedawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.                                                                            

 

 1. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

            Zamawiający uzna za spełniające  wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,

            jeżeli:

            -   oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

            -   oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

       

            Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

            Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

             - cena brutto  – waga kryterium =  80%

             - okres gwarancji  – waga kryterium = 20%

     

 

             Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

             [( Cmin/Cb * 80% ) + ( Gb/Gmax * 20% )] *100 = ilość punktów

             Gdzie:

             Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

             Cb – cena oferty rozpatrywanej

             Gmax - najdłuższy zadeklarowany okres gwarancji spośród badanych ofert

             Gb – okres gwarancji oferty badanej

             100 – stały wskaźnik.

 

            Zamawiający dla potrzeb wyliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji ustala minimalną i maksymalną ilość miesięcy jaka będzie brana pod uwagę. Minimum to 12 miesięcy, maksimum 36 miesiące.

               

            Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

 

 1. Warunki wykluczenia:

 

              Z udziału w postępowaniu zostaną  wykluczeni Sprzedawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru sprzedawcy a sprzedawcą, polegającą na:

 1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. pozostawaniu ze Sprzedawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

            Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

            1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

            2) została złożona przez podmiot:

 1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych  w zapytaniu ofertowym lub
 2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art.  43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, lub

            3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osobą upoważnionym do kontaktu ze Sprzedawcami jest:

Katarzyna Pudełek

kasia@sosulski.pl